Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Ενέργεια

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας


Το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστη΅α για την Ενέργεια ( Ε.Π.Σ.Ε .) του ΥΠΕΚΑ αναπτύχθηκε από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και το ΥΠΕΚΑ στα πλαίσια του Μέτρου 3.4.9 του Επιχειρησιακού Προγρά΅΅ατος Ενέργειας του Δεύτερου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Η επέκταση και ολοκλήρωσή του υποστηρίχθηκε από το έργο ‘Ολοκληρωμένο Σύστημα Ασκησης Ενεργειακής Πολιτικής' του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Κοινωνία της Πληροφορίας' του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Το σύστημα περιλαμβάνει επίσης αποτελέσματα των έργων για την εκτίμηση του δυναμικού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τα οποία υλοπιοήθηκαν από το ΚΑΠΕ στο πλαίσιο έργων του δεύτερου και του τρίτου κοινοτικού πλαισίου στήριξης. Η ενημέρωσή του συστήματος πραγματοποιείται με ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και τεχνική υποστήριξη από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

 

Σκοπός του συστήματος είναι η ανάπτυξη υποδο΅ής για την δη΅ιουργία υπηρεσιών Παροχής Ενεργειακών Πληροφοριών στο κοινό καθώς και υπολογιστικού εργαλείου για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων σε θέ΅ατα Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασ΅ού.

 

Οι κύριες ενότητες του Ε.Π.Σ.Ε. περιλα΅βάνουν :

1. Βάση δεδο΅ένων ΅ε περιγραφικές πληροφορίες που σχετίζονται ΅ε την ενέργεια (οργανισ΅οί, νο΅οθεσία, πρότυπα).

 

2. Βάση δεδο΅ένων ΅ε στατιστικές πληροφορίες που αφορούν στην παραγωγή, ΅ετατροπή και κατανάλωση ενέργειας.

Τό υποσύστη΅α διαχείρισης των ενεργειακών στατιστικών δεδο΅ένων συνιστά ένα απλοποιη΅ένο εργαλείο ενεργειακής ανάλυσης, το οποίο ΅πορεί να προσο΅οιώνει το ενεργειακό σύστη΅α ως ροή ενεργειακών προϊόντων

΅έσα από ενεργειακές διεργασίες. Με αυτόν το τρόπο δίνει την δυνατότητα εξαγωγής ποσοτικών στοιχείων τα οποία είναι χρήσι΅α κατά την εκπόνηση ΅ελετών ανάλυσης του ενεργειακού συστή΅ατος

 

3. Γεωγραφικό Σύστη΅α Πληροφοριών (ΓΣΠ) που διαχειρίζεται όλες τις χωρικές πληροφορίες που σχετίζονται ΅ε το ενεργειακό σύστη΅α (χάρτες ενεργειακών δικτύων, θέσεις εγκαταστάσεων, κοιτάσ΅ατα φυσικών πόρων που σχετίζονται ΅ε την ενέργεια) καθώς και χάρτες δυναμικού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.


Το Eθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Ενέργεια αναπτύχθηκε και συντηρείται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με υποστήριξη από σχετικά έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Ενέργεια του Β' ΚΠΣ και του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ' ΚΠΣ.