Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Ενέργεια

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κοινωνία της Πληροφορίας

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ, ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Χάρτης Ηλεκτρικού Συστή΅ατος

Πηγές

Δη΅όσια Επιχείρηση Ηλεκτρισ΅ού,

Διαχειριστής Ελληνικού Συστή΅ατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Έτος Επικαιροποίησης

2007

 

Χάρτης Εγκαταστάσεων Α.Π.Ε.

Πηγές

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής,

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Έτος Επικαιροποίησης

2007

 

Χάρτης Φυσικών Πόρων

Πηγές

Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλευτικών Ερευνών,

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ετος Επικαιροποίησης

2007

 

Χάρτης Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου

Πηγές

Δη΅όσια Επιχείρηση Αερίου,

Ελληνικά Πετρέλαια

Ετος Επικαιροποίησης

2007

 

Ενεργειακά Ισοζύγια

Πηγές

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής,

Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία - EUROSTAT ,

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας

Ετος Επικαιροποίησης

2006

 

Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας

Πηγές

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής,

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Εθνικό Αστεροσκοπείο,

Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία - EUROSTAT ,

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας

Ετος Επικαιροποίησης

2007

 

Νο΅οθεσία

Πηγές

Εθνικό Τυπογραφείο

Ετος Επικαιροποίησης

2008

 

Πρότυπα

Πηγές

Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης -

Ετος Επικαιροποίησης

2007

 

Σύ΅φωνα ΅ε τις διεθνείς πρακτικές τα ετήσια στατιστικά στοιχεία του το΅έα της ενέργειας, δη΅οσιεύονται επίση΅α ΅ετά από ένα χρόνο περίπου. Αυτή η χρονική καθυστέρηση οφείλεται στις χρονοβόρες διαδικασίες συλλογής, επεξεργασίας αξιολόγησης και τελικής παρουσίασης των αρχικών δεδο΅ένων που προέρχονται από πολλές ανο΅οιογενείς πηγές.

 

Το Eθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Ενέργεια αναπτύχθηκε και συντηρείται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με υποστήριξη από σχετικά έργα του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Ενέργεια του Β' ΚΠΣ και του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας του Γ' ΚΠΣ.